GDPR & Cookies

Alexit har som mål att hjälpa individer att förändra sina levnadsvanor. Det finns inget intresse att spara personlig data utöver det som behövs för att interventionerna skall fungera. De som använder Alexits system för att adminstrera livsstilstest och hälsoprofiler får tillgång till data på gruppnivå.

Detta dokument innehåller information om hur personlig data hanteras inom Alexit. Informationen är uppdelad i de olika områden som Alexit verkar.

Om du anser att dina personliga uppgifter inte har hanterats korrekt ska du kontakta Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifterna

Alexit AB
Teknikringen 10
58330
Linköping
Kontaktperson: Marcus Bendtsen

Innehåll

Hälsoprofil
Livsstilsportal
Livsstilsanalys
Livsstilslänk
Stöd i mobilen

Hälsoprofil

Alexit tillhandahåller en portal som kunder kan använda för att göra sammanfattande hälsoprofiler. Data som sparas från dessa är anonymeriserade, så inga känsliga personnuppgifter behandlas. Kunder kan ta ut statistik på gruppnivå på dessa hälsoprofiler. De kunder som använder portalen får en utskrift som kan innehålla personuppgifter, och det är upp till varje kund att hantera dessa personuppgifter enligt deras rutiner.

Cookies används för att hantera autentisering i portalen.

Tillbaka till början av dokumentet.

Livsstilsportal

Alexits livsstilsportal används rutinmässigt av flera kunder i Sverige. Dessutom används den för forskning. Först beskrivs data som samlas in och hur den hanteras i rutinverksamhet och sedan specifika detaljer för forskningsprojekt.

Innehåll

Databasen innehåller:

  • Information om undersökningar som skapas av Alexits kunder. Inga personuppgifter sparas.
  • Information om inbjudna till undersökningarna. Mejladdresser till alla inbjudna individer och huruvida dessa personer har svarat eller inte.
  • Svar från deltagare av undersökningarna. Svar är inte kopplade mot mejladdressen, ingen annan identiferare existerar.
  • En lista på mejladdresser som inte vill ha fler utskick.

Vem ändrar informationen

Alexits kunder kan själva skapa undersökningar och lägger till mejladdresser för de som ska bjudas in till undersökningen. Den inbjudna individen kan själv avböja fler utskick från livsstilsportalen och läggs då till i listan som inte vill ha fler utskick. Svar från deltagare i undersökningen sparas utan att kopplas till mejladdress, dock noteras att individen har svarat så att inte påminnelser går ut.

Radera information

AlexITs kunder kan själva radera en hel undersökning. All information försvinner då om deltagare och eventuella svar. En viss deltagare kan inte efter att de svarat be att deras svar tas bort eftersom det inte går att utröna vems som är vems svar (inga svar sparas tillsammans med identifierare). När undersökningen är avslutad (vanligtvis tre till tolv veckor) så raderas alla mejladresser. Listan på mejladdresser som inte vill ha fler utskick raderas aldrig.

Lagring och tillgång

AlexITs kunder kan (med hjälp av användarnamn och lösenord) se information om deras undersökningar och kan ladda hem rapporter över svar på undersökningarna (endast på gruppnivå). Enstaka individer kan inte få tillgång till de svar de givit eftersom det inte går att spåra svar till enstaka individer databasen.

Forskning

Livsstilsportalen används också i forskningsprojekt som drivs av Linköpings Universitet. Då gäller följande:

  • Under tiden forskningsprojektet fortgår sparas svar med mejladdresser. Det går då att spåra vem som har svarat vad. Detta för att kunna t ex se skillnader mellan baslinje och uppföljning.
  • Då projektet är avslutat, vanlig längd på projekt är mellan 6 och 36 månader, ersätts mejladdresser med slumpmässig nyckel och mejladdresser raderas helt. Därmed är datat anonymiserat och analysen sker på anonymiserad data.
  • Om en individ vill radera sin information görs först en bedömning om detta skulle påverka forskningsresultaten eller möjligheten till att forskningsprojektet skulle kunna fortgå. Efter att identiferare har raderats går det inte längre att spåra individuella svar, och därmed inte heller att radera individuella svar.
  • Alla forskningsprojekt har fått godkännande av etisk kommite i Linköping (eller annan ort) och alla deltagare har gett informerat samtycke.
  • Tillgången till personnuppgifter som samlas in vid forskning är begränsad till det minmalt möjliga antalet forskningsansvariga.

Cookies används för att hantera autentisering i portalen.

Tillbaka till början av dokumentet.

Livsstilsanalys

Alexit tillhandahåller livsstilstest på nätet. Dessa finns allmänt tillgängliga. Data som sparas från dessa är helt anonymeriserade, så inga känsliga personnuppgifter behandlas. Alexits kunder kan välja att länka till dessa test för att sedan få statistik över hur personer som nått testen via deras länkar har svarat. Även i detta fall är data anonymiserade och är därför inte personnuppgifter.

Cookies används för att hantera personers svar när de bläddrar genom sidorna av testet. När testet avslutas (antingen genom att man väljer Avsluta eller att testet görs färdigt) så raderas alla Cookies.

Tillbaka till början av dokumentet.

Livsstilslänk

Kunder som använder tjänsten Livsstilslänk har möjlighet att skapa länkar i en portal. Dessa länkar kan sedan spridas av kunden på olika sätt. Ett klick på en länk leder till ett livsstilstest och svaren på testet sparas kopplat mot den unika länken. Detta innebär att kunden kan ta ut en rapport på gruppnivå över de svar som finns kopplat mot en viss länk. Svar kopplas aldrig mot identifierare så det går inte att spåra individuella personers svar.

Cookies används för att hantera autentisering i portalen.

Tillbaka till början av dokumentet.

Stöd i mobilen

Alexit har ett antal livsstilsintervention som levereras via mobiltelefon. För att kunna delta i en intervention så måste en individ anmäla sig via sin mobiltelefon till Alexits system. Detta system håller sedan reda på vilka mobiltelefonnummer som har anmält sig till vilka interventioner.

Telefonnumret sparas krypterat under tiden interventionen pågår (vanligtvis mellan fyra och tolv veckor). Det finns inga uttalade känsliga personuppgifter kopplade till det krypterade telefonnumret, men man skulle kunna anse att det faktum att ett telefonnumer är kopplat till en viss livsstilsintervention säger något om personen som är registrerad på telefonnumret (t ex att de röker, etc.).

Att spara telefonnumret är absolut nödvändigt för att individen skall kunna få tillgång till interventionen. Telefonnumret är krypterat med en nyckel som inte finns på samma server som databasen. Efter avslutad intervention tas telefonnumret bort (antingen när individen själv avbryter, eller när interventionen avslutas).

Tillbaka till början av dokumentet.