AlexIT - E-Hälsa applikationer

Forskning & Evidens

Innehållet i våra test uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rön eller rekommendationer publiceras.
I början av 2000-talet påbörjade forskningsgruppen "Lifestyle Intervention Research" gruppen vid Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen ett utvecklingsarbete med datorbaserad screening för ohälsosamma levnadsvanor. Hypotesen var den att en datorbaserad personligt motiverande återkoppling skulle ha en motsvarande effekt som ett kortare personligt samtal.

Det datorbaserade livsstilskonceptet har utvärderats vetenskapligt inom primärvården, akutmottagningar samt studenthälsovården och ett 15- tal vetenskapliga artiklar finns publicerade från forskargruppen i Linköping.

Tanken bakom de datorbaserade livsstilstesten är att personen skall ges ett tillfälle att reflektera över sina levnadsvanor men själv ansvara för att ändra sina vanor eller i förekommande fall ges en möjlighet att ta kontakt med en vårdgivare ifall man önskar ytterligare hjälp.

Alla frågor och råd som ges i testen är evidensbaserade dvs de bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer de svenska officiella rekommendationer om hälsosamma levnadsvanor.

Innehållet i våra test uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rön eller rekommendationer publiceras.

Frågorna i våra test

Alkohol - De mest vanligt förekommande evidensbaserade frågor som bl a ingår i AUDIT-C förmulär samt frågor om motivation till förändring.

Tobak - Fagerströms nikotinberoendeskala för att mäta graden av beroende.

Fysisk aktivitet - De vanligaste förekommande frågor som används i Sverige idag för att uppskatta den fysiska aktiviteten.

Matvanor - Utgår ifrån livsmedelsverkets rekommendationer om kost och frågar i vilken utsträckning man följer dessa. Det är samma frågor som socialstyrelsen rekommenderar i de nya riktlinjer för levnadsvanor

Stress - Percieved Stress Scale som är kanske det mest använda stresstester globalt sett.

Mentalhälsa - Hospital Axiety depression scale (HAD) som är validerat för svenska förhållanden.

Sömn - Bygger på "Insomnia Severity Index" som är ett väl använt frågeformulär och som är validerat för svenska förhållanden.
Urval av artiklar om datoriserade livsstilstest av forskargruppen vid Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen
Müssener U, Bendtsen M, Karlsson N, White IR, McCambridge J, Bendtsen P. Effectiveness of short message service text-based smoking cessation intervention among university students: a randomized clinical trial (2016). JAMA Intern Med.

Bendtsen PBendtsen M, Karlsson N, White IR, McCambridge J. Online alcohol assessment and feedback for hazardous and harmful drinkers: findings from the AMADEUS-2 randomized controlled trial of routine practice in Swedish universities (2015). J Med Internet Res.

Bendtsen MBendtsen P. Feasibility and user perception of a fully automated push-based multiple-session alcohol intervention for university students: randomized controlled trial (2014). JMIR Mhealth Uhealth. (Länk till pdf)

McCambridge J, Bendtsen M, Karlsson N, White IR, Bendtsen P. Alcohol assessment & feedback by e-mail for university student hazardous and harmful drinkers: study protocol for the AMADEUS-2 randomised controlled trial (2013). BMC Public Health. (Länk till pdf)

McCambridge J, Bendtsen M, Karlsson N, White IR, Nilsen P, Bendtsen P. Alcohol assessment and feedback by email for university students: main findings from a randomised controlled trial (2013). Br J Psychiatry. (Länk till pdf)

Bendtsen P, McCambridge J, Bendtsen M, Karlsson N, Nilsen P. Effectiveness of a proactive mail-based alcohol Internet intervention for university students: dismantling the assessment and feedback components in a randomized controlled trial (2012). J Med Internet Res. (Länk till pdf)

Leijon M, Arvidsson D, Nilsen P, Ekman DS, Carlfjord S, Andersson A, Johansson AL, Bendtsen P. Improvement of Physical Activity by a Kiosk-based Electronic Screening and Brief Intervention in Routine Primary Health Care: Patient-Initiated Versus Staff-Referred (2011). J Med Internet Res. (Länk till pdf)

Bendtsen P, Stark Ekman D, Johansson A, Carlfjord S, Andersson A, Leijon M, Johansson K, Nilsen P. Referral to an electronic screening and brief alcohol intervention in primary health care in sweden: impact of staff referral to the computer (2011). Int J Telemed Appl. (Länk till pdf)

Ekman DS, Andersson A, Nilsen P, Ståhlbrandt H, Johansson AL, Bendtsen P. Electronic screening and brief intervention for risky drinking in Swedish university students--a randomized controlled trial (2011). Addict Behav. (Länk till pdf)

Trinks A, Festin K, Bendtsen P, Nilsen P. Reach and effectiveness of a computer-based alcohol intervention in a Swedish emergency room (2010). Int Emerg Nurs. (Länk till pdf)

Carlfjord S, Nilsen P, Leijon M, Andersson A, Johansson K, Bendtsen P. Computerized lifestyle intervention in routine primary health care: evaluation of usage on provider and responder levels (2009). Patient Educ Couns. (Länk till pdf)

Bendtsen P, Holmqvist M, Johansson K. Implementation of computerized alcohol screening and advice in an emergency department - a nursing staff perspective (2007). Accid Emerg Nurs. (Länk till pdf)

Pågående forskning

AlexIT AB deltar i samverkan med Linköpings Universitet i ett antal studier bland universitets studerande där effekten av att delta i mejl och SMS-baserade alkoholvaneinterventioner utvärderas. Företaget deltar också i en större studie där en SMS-baserad sluta-röka intervention utvärderas.

Alexit AB driver också en egen utvecklingslinje i syftet att testa nya innovativa sätt att nå personer som har ohälsosamma levnadsvanor. Vikten läggs på att utveckla interventioner där individen på ett enkelt sätt, via mobiltelefon eller dator, kan få en återkommande personlig återkoppling på sina levnadsvanor, med eller utan stöd av personal inom hälso- och sjukvården.