Forskning och Evidens

I början av 2000-talet påbörjade forskargruppen Lifestyle Intervention Implementation Research gruppen (LiiR gruppen) vid Linköpings Universitet, under ledning av Professor Preben Bendtsen, ett utvecklingsarbete med datorbaserad screening för ohälsosamma levnadsvanor. Hypotesen var den att en datorbaserad personligt motiverande återkoppling skulle ha en motsvarande effekt som ett kortare personligt samtal.

Det datorbaserade livsstilskonceptet har utvärderats vetenskapligt inom primärvården, akutmottagningar samt studenthälsovården och flera vetenskapliga artiklar finns publicerade från forskargruppen.

Tanken bakom de datorbaserade livsstilstesten är att individen skall ges tillfälle att reflektera över sina levnadsvanor, men själv ansvara för att ändra sina vanor eller i förekommande fall ges en möjlighet att ta kontakt med en vårdgivare ifall man önskar ytterligare hjälp.

Alla frågor och råd som ges i testen är evidensbaserade dvs de bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer de svenska officiella rekommendationer om hälsosamma levnadsvanor.

Innehållet i våra stöd och test uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rön eller rekommendationer publiceras.

Frågorna i våra test

Alkohol - De mest vanligt förekommande evidensbaserade frågor som bland annat ingår i AUDIT-C förmuläret samt frågor om motivation till förändring.

Tobak - Fagerströms nikotinberoendeskala för att mäta graden av beroende.

Fysisk aktivitet - De vanligaste förekommande frågor som används i Sverige idag för att uppskatta den fysiska aktiviteten.

Matvanor - Utgår ifrån livsmedelsverkets rekommendationer om kost och frågar i vilken utsträckning man följer dessa. Det är samma frågor som socialstyrelsen rekommenderar i de nya riktlinjer för levnadsvanor

Stress - Percieved Stress Scale som är kanske det mest använda stresstester globalt sett.

Mentalhälsa - Hospital Axiety depression scale (HAD) som är validerat för svenska förhållanden.

Sömn - Bygger på "Insomnia Severity Index" som är ett väl använt frågeformulär och som är validerat för svenska förhållanden.

Urval av artiklar från LiiR gruppen